دوشنبه 6 بهمن 1399

مقدار چربی‌شیر دام خود را با موفقیت مدیریت کنید.

دکتر Tom Jenkins

 عوامل زیادی بر مقدار چربی شیر اثر می‌گذارند، برای مثال فصل سال یکی از این عوامل است. اما در این بحث بر اثر تغذیه بر تغییرات چربی شیر تمرکز خواهد شد. تغییرات جیره منجر به تغییرات جمعیت میکروبی شکمبه می‌شوند، بعضی از این تغییرات اثری بر متابولیسم لیپید در شکمبه ندارند، امّا تغییر در محیط میکروبی شکمبه باعث تغییراتی در متابولیسم لیپید در شکمبه خواهد شد.

تغییر در مسیر متابولیسم شکمبه منجر به تولید لیپیدهای بیواکتیو توسط میکروارگانیسم‌ها می‌شود. اگر این لیپیدهای بیواکتیو بیش از اندازه تولید شوند وارد جریان خون شده، از آنجا وارد غدد پستانی می‌شوند و می‌توانند از سنتز چربی در غدد پستانی جلوگیری کنند.

تمامی ریسک فاکتورها باید با توجه به عوامل موثر در یک جیره غذایی و همچنین با توجه به محدودیت‌های مدیریت و تجهیزات سخت افزاری در نظر گرفته شوند.

فرایند بیوهیدروژناسیون واسطه هایی دارد و به این طریق است که لیپیدهای بیواکتو تولید می‌شوند. در اولین مرحله، اسیدهای چرب غیر اشباع تبدیل به مجموعه‌ای از اسیدهای چرب به نام CLA می‌شوند. این CLAها هم متعاقباً به اسید چرب ترانس و نهایتاً به اسید چرب اشباع تبدیل می‌شوند. بیش از 20 نوع CLA وجود دارد که از میان آنها سه نوع CLA (ترانس 9-سیس 11 /ترانس 10- سیس 12/ سیس 10- ترانس 12)، (trans-9,cis11/trans-10,cis12/cis-10, trans 12) باعث کاهش چربی شیر می‌شوند.

من تغییراتی که بر تولید این سه نوع CLA اثر ‌می‌گذارد را به دو دسته تقسیم می‌کنم:

    عوامل اصلی کاهش چربی شیر:

  • استفاده بیش از اندازه از نوع نامناسب چربی
  • استفاده بیش از اندازه از نشاسته
  • pH پایین شکمبه

تنظیم دقیق عوامل مرتیط با کاهش چربی شیر: عوامل زیر مستقیماً منجر به کاهش چربی شیر نمی‌شوند، ولی به کاهش یا افزایش چربی شیر کمک می‌کنند.

  • کربنات پتاسیم (افزایش چربی شیر)
  • اسید پالمتیک (افزایش چربی شیر)
  • وجود کپک و مخمر (کاهش چربی شیر)
  • استفاده از ایونوفورها (کاهش چربی شیر)

مصرف چه مقدار چربی بیش از اندازه می‌باشد؟

اخیراً این سؤال را از تعدادی متخصص صنعتی و استاد دانشگاه پرسیدم و آنها تقریباً همگی جواب زیر را دادند:

نباید بیشتر از 5/6% چربی در جیره غذایی دام باشد. اما اسیدهای چرب متفاوت اثرات متفاوتی هم بر محیط شکمبه می‌گذارند، بنابراین صرف دادن یک عدد کافی نمی‌باشد. به همین دلیل بنده RUFAL را تعریف کردم (مقدار اسید چرب غیر اشباع در شکمبه). RUFAL مجموع سه اسید چرب غیراشباع اصلی است که دام در یک روز مصرف می‌کند.

 

سی18:1 اسید اولئیک + سی 18:2 اسید لینولئیک + سی 18:3 اسید لینولنیک

اگر مقدار RUFAL در رژیم دام بیشتر از 3% باشد خطر کاهش چربی شیر بیشتر و اگر این مقدار کمتر از 3% باشد خطر کمتر است. اثرات RUFAL در تولید CLA های مشکل زا بستگی به میزان نشاسته یا علوفه موجود در رژیم دام دارد.