دوشنبه 29 شهريور 1400

استراتژی‌های تغذیه با مکمل‌چربی برای به حداکثر رساندن سود

        دکتر Tom Jenkins

استراتژی‌های تغذیه با مکمل چربی برای به حداکثر رساندن سود

در اینجا روش جایگزینی برای محاسبه مقدار صحیح مورد نیاز چربی برای دام ارائه شده است. دستور العمل های حال حاضر در این مورد بسیار غیردقیق و مبهم می‌باشند. در این دستورالعمل ها با تمامی منابع چربی فعال در شکمبه به یک شکل برخورد می‌شود.

روش پیشنهاد شده یک محاسبه چهار مرحله‌ایی می‌باشد. این روش بر این فرضیه استوار است که گاوها بیشترین تحمل را در برابر چربی‌ها دارند. بخشی از این تحمل با محدودیت متابولیکی تعیین می‌شود.

 روش  محاسبه این محدودیت متابولیکی به شرح زیر است:

مقدار کل دریافت چربی گاوهای شیری نباید از مقدار چربی شیر تولید شده فراتر رود.

 به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک گاو داریم که هر روز به اندازه 100 پوند شیر می‌دهد، و در شیر به اندازه سه و نیم درصد چربی وجود دارد. این گاو نباید بیشتر از سه و نیم پوند اسید چرب در روز دریافت کند.

ما نباید نقش ترکیبات پایه را دست کم یا نادیده بگیریم.

 درصد محدودیت چربی‌های فعال را می‌توان به روش زیر تخمین زد:

میزان ماده خشک= 4 ضربدر  NDF  تقسیم بر UFA.

مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع = اسید اولئیک + اسید لینولئیک + اسید لینولنیک

 برای اندازه گیری جیره دام باید فاکتورهای زیر را محاسبه کنید:

  1. محاسبه کل چربی دریافتی دام
  2. محاسبه مقدار اسید چرب فعّال در شکمبه (غیر محافظت شده)
  3. محاسبه مقدار اسید چرب محافظت شده عبوری
  4. محاسبه مقدار مکمل چربی